Ekonomi

Kundreskontra

Samlingsplats för kundfakturor 
Garps kundreskontra är ett rationellt hjälpmedel i arbetet med att bevaka och analysera företagets utestående kundfordringar. Reskontran utgör en del av den lagstadgade bokföringen och skall alltid motsvara bokfört saldo på kundfordringskontona. I samband med fakturering hamnar fakturor och kreditfakturor med automatik i kundreskontran. Naturligtvis går det även att lägga upp fakturor manuellt. Till kundreskontran medföljer ett antal rapporter och dokument i standard. Vill du skapa företagsanpassade dokument eller listor gör du det på ett smidigt sätt i Garps rapportgenerator.

Inbetalningar och valutor 
Kundinbetalningar kan bokas av antingen en och en eller i bunt d v s flera fakturor samtidigt oberoende av kundnummer. För att effektivisera arbetet ytterligare finns möjlighet att göra automatiska avbokningar via OCR-inläsning. Utländsk valuta redovisas både i bolagets egen valuta samt i den främmande valutan. Den egna valutan används i journaler och bokföring, medan den främmande valutan används i alla dokument till kunden. Via inställningar kan du få en automatisk kontering av kursdifferenser som uppstår i samband med kundinbetalningar.

Integrera med bokföringen 
Faktura– och betalningsjournaler som tas fram ur kundreskontran utgör bokföringsunderlag. Dessa innehåller alla förändringar som skett i reskontran, även backning av felaktiga inbetalningar. Journalen innehåller dessutom summerade belopp per konto vilket utgör själva bokföringsunderlaget. Genom integrering med Garps redovisning kan kundreskontrahändelser (journalerna) automatiskt föras över till bokföringen. Detta sparar tid och risken för felregistreringar minskar när systemet gör jobbet åt dig.

Leverantörsreskontra 

Leverantörsreskontran hanterar på ett rationellt sätt företagets leverantörsfakturor. Betalning kan ske manuellt eller genom att skicka en fil till Bankgirot eller Postgirot (även utländska betalningar). Leverantörsreskontran kan köras fristående eller integrerad med inköp och redovisning. Garp Leverantörsreskontra ger även möjlighet att läsa in fakturor till Leverantörsreskontran via fil.

Samlar dina leverantörsfakturor under ett tak
Med Garps leverantörsreskontra får du ett rationellt hjälpmedel i arbetet med att bevaka och analysera företagets leverantörsskulder. Reskontran utgör en del av den lagstadgade bokföringen och skall alltid motsvara bokfört saldo på leverantörsskuldskontot. Vid upplägg av fakturor i leverantörsreskontran finns möjlighet att knyta inköpsorder och inleveranser till aktuell faktura. På så sätt ges god spårbarhet mellan leverantörsfakturor och dess tillhörande varor. Ett antal rapporter och dokument medföljer leverantörsreskontran i standard. Om du vill skapa ytterligare dokument eller listor anpassade för just ditt företag görs detta i Garps rapportgenerator.

Betalningar och valutor
I leverantörsreskontran kan en lista över betalningsförslag tas fram för godkännande eller ändring. När du bestämt vilka fakturor som ska betalas kan själva betalningen ske på flera olika sätt. Antingen genom utskrift av betalningsavier eller genom att skicka en fil till Plus– eller Bankgirot som bevakar och betalar alla fakturor per förfallodatum. Detta gäller även för utländska betalningar. I samband med betalningsregistrering kan delbetalning, överbetalning och avdrag hanteras. Främmande valuta redovisas både i den egna valutan samt i den främmande valutan. Den egna valutan används i journaler och bokföring, medan den främmande valutan används i alla dokument till leverantören.

Integrera med bokföringen 
Leverantörsreskontrans bokföringsunderlag utgörs av faktura- och betalningsjournaler. Dessa innehåller alla förändringar som skett i reskontran och dessutom summerade belopp per konto vilket utgör själva bokföringsunderlaget. Genom integrering med Garps redovisning kan leverantörsreskontrahändelser (journalerna) automatiskt föras över till bokföringen. Du sparar tid och risken för felregistreringar elimineras då systemet gör jobbet åt dig.

Rapportgeneratorn gör det möjligt att skapa egna listor/rapporter. Ett flertal standardrapporter levereras med systemet.

Autogiro (inkl. avbokn OCR) 
I Garp kan du skicka betalningsuppdrag genom att skapa ett betalningsuppdrag till Plus- respektive Bankgirot för att sedan automatiskt belasta (eller gottskriva vid kreditnotor) kundens konto per det förfallodatum fakturorna har.

Redovisning 

Garps redovisnings- och huvudbok hanterar komplett stöd för intern- och externredovisning och innehåller funktioner för bl.a. budget/prognos, periodisering, bokslutssimulering och automatkontering. Garp Redovisning kan köras fristående eller integreras med Garps olika försystem. Om du kör integrerat kan du få in det mesta till redovisningen med automatik och det krävs ett minimum av manuella verifikationer. Arbetet effektiviseras och du vinner tid.  Integreringen innebär att faktura- och inbetalningsjournal från kundreskontran, faktura- och utbetalningsjournal från leverantörsreskontran, lönejournal, lagerbokföringsjournal samt journal för produkter i arbete från produktionssystemet kan överföras med automatik till redovisningen. Med Garps redovisning följer ett flertal olika redovisningsrapporter. I Garp Redovisning finns stöd för upp till fem redovisningsdimensioner, bl.a. projekt, kostnadsställe och fri konteringsdimension.

Budgetering 
Att budgetera i Garp är enkelt. Budgetering kan ske på samtliga redovisningsnivåer, d v s på konto-, kostnadsställe-, kostnadsbärare- och projektnivå. Även prognoser kan skapas. Med saldoanalysens hjälp kan du analysera ett konto (samtliga perioder) eller en period (samtliga konton) i förhållande till föregående år, lagd budget och lagd prognos. Du ser direkt eventuella avvikelser. Vidare kan du få en grafisk analys av ett kontos saldo samt med en enkel knapptryckning exportera saldon till Excel för vidare bearbetning. I samband med kontoavstämning kan avprickningar göras direkt i huvudboken. Användbart då du ska stämma av t ex ditt checkkonto mot kontoutdraget från banken.

Exportera med SIE 
För att exportera redovisningsdata till externa skatteproram, analysprogram etc används SIE-filer, som med ett enkelt handgrepp skapas av systemet. Garp kan exportera data utifrån SIE-nivåerna 1-4, d v s alltifrån summerade årssaldon till samtliga verifikationer.

Lagerjournal 

Ger korrekta lagervärden 
Lagerjournalen i Garp har till syfte att ge företaget en daglig eller veckovis redovisning av resultatet från affärsverksamheten. Den ger korrekta lagervärden precis här och nu beträffande färdiglager, halvfabrikat och produkter i arbete och eftersom sålda varors kostnad redovisas per samma datum som försäljningsintäkterna, ligger resultatet färdigt i redovisningen. Med lagerjournalens hjälp slipper du alltså att manuellt anpassa bokfört värde på lagret till verkligt värde.

Flera användningsområden 
Lager på flera orter kan hanteras med modulen ”Flerlager”. Om dessa lager bokförs på olika lagerkonton eller tillhör olika bolag sköter lagerjournalen flyttningar mellan kontona respektive avräknings-bokföring mellan bolagen. Om du arbetar med flera bolag som säljer varor från ett gemensamt lager sköts avräkning mellan säljande och avlämnande bolag i lagerjournalen. För varje bolag erhålls en separat lagerjournal. Lagerjournalen hanterar även interna transaktioner som t ex materialuttag till ”produkter i arbete” samt inleverans av tillverkade produkter till färdiglager. I Garps lagerjournal kan du, förutom journaler, även skriva ut samtliga händelser per artikel under valfri period. Denna utskrift kan användas som en ren dokumentation över samtliga lagerhändelser eller för analys av en enskild artikel under en bestämd tid.

Integrera med bokföringen 
Lagerjournalen, som kan tas fram för valfri tidsperiod, innehåller alla slags lagerhändelser sorterade per lagerkonto och artikel. Sist i varje journal finns ett sammandrag i form av en bokföringsorder. Genom integrering med Garps redovisning kan denna bokföringsorder med automatik föras över till bokföringen.

Produktionsjournal

Produktionsjournalen används både för kalkylavstämning av varje produktionsorder, samt för att till redovisningsmodulen skapa bokföringsunderlag för aktuellt PIA-värde, periodiserade intäkter på verkstad och lager (kostnadsställe) samt redovisning av kalkyldifferenser per order (projekt). Journalen kan även användas för summering av efterkalkyler och kalkyldifferenser per kund eller artikel under valfri tidsperiod.

Flerbolagshantering 

I Garp finns stöd för flera verksamhetsbolag med egna användare. Verksamhetsbolag kan sättas upp på gemensam server eller lokal server.

Redovisningsbolag 
Garp finns som ett prisvärt alternativ för företag som utöver sin huvudverksamhet även vill hantera bokföring för ett eller flera små företag, t ex fastighetsbolag eller ideella föreningar.

Koncernrapporter 
Koncernrapporter används för att sammanställa flera dotterbolags redovisning till en gemensam redovisning för hela koncernen. Koncernrapporten innehåller ett antal rapporter där sammanslagning av uppgifter sker.

Anläggningsregister 

Garp Anläggningsregister hjälper dig att få ett bättre grepp om företagets anläggningstillgångar – maskiner, inventarier och fastigheter. Det är helt integrerat med övriga Garp, vilket innebär att avskrivningar bokförs via journalkörningar och att allt som händer med en anläggning sparas som historikposter i systemet. Det finns en koppling till kontoplanen och anläggningen kan läggas upp med automatik när du registrerar en leverantörsfaktura. Garps anläggningsregister uppfyller lagens krav, vilket innebär att du kan registrera tillgångar, utföra och bokföra planenliga avskrivningar samt ta fram relevanta underlag för skattemässig avskrivning.

Överskådligt
Alla uppgifter om en anläggning finns samlade på ett formulär, överskådligt sorterat under flikar. Redan när du köper in en anläggning och registrerar leverantörsfakturan, kan anläggningsregistret automatiskt uppdateras. Uppgifter om anskaffningsvärde, anskaffningsdatum och leverantörsfaktura förs över till anläggningsregistret och anläggningen får automatiskt ett inventarienummer. Du fyller på med övriga uppgifter som ska gälla för anläggningen, t ex garantitid, typ av anläggning, avskrivningsmetod och uppgifter om försäkringar. Du bestämmer själv om systemet ska göra periodiska eller årliga avskrivningar. Du kan också lägga in en bild på anläggningen och göra fria noteringar.

Funktionellt
I anläggningsregistret hanteras planenliga avskrivningar, upp- och nedskrivningar samt bidrag. Uppskattat restvärde beräknas med automatik. Beräkning av vinst/förlust sker vid försäljning eller utrangering. Det finns ett antal rapporter för olika behov, t ex gjorda anskaffningar, avyttringar och försäkringsunderlag. Du har dessutom möjlighet att skapa egna rapporter i den inbyggda rapportgeneratorn.

Integrerat
När din anläggningstillgång skrivs av bokförs detta enkelt via journalkörningar, varvid uppgifter med automatik kan överföras till redovisningen. Alla händelser kring anläggningen sparas som historikposter i Garp. Via historiken finns möjlighet att fånga upp historiskt gjorda avskrivningar, avyttringar, utrangeringar, nedskrivningar, uppskrivningar o.s.v. Allt för att du ska ha total kontroll över dina anläggningar.

Läs mer om våra tilläggslösningar 

PaletteInvoice är ett fakturahanteringssystem integrerat med Garp. PaletteInvoice ger en effektivare fakturahantering. Fakturorna scannas och sänds elektroniskt genom organisationen för kontering, kontroll och attest. Återsökning av historiska fakturor blir enkel och effektiv.

Läs mer om Palette här

Billbox heter Scandocs egenutvecklade fakturahanteringssystem. Modulen möjliggör integration med Scandoc och därmed en effektivare fakturahantering. Fakturorna scannas och sänds elektroniskt genom organisationen för kontering, kontroll och attest. Återsökning av historiska fakturor blir enkel och effektiv.

Läs mer om Billbox och Scandoc här

Conrab Opto automatiserar hela din hantering av leverantörsfakturor, från fakturaskanning, ankomstregistrering till arkivering. Resultatet blir stora tidsbesparingar men man minimerar även risken för fel och undviker på så sätt onödigt dubbelarbete och påminnelseavgifter.

Läs mer om Conrab Opto här 

Integration till Bizzum fakturahantering är framtagen av Garp Center GC Solutions. 
För mer info, kontakta GC Solutions eller Bizzum.

Istället för att utveckla en egen lönemodul inom ramen för Garp, har vi valt att samarbeta med företaget Kontek, som besitter en gedigen kompetens inom löne– och personalfrågor. Företaget har funnits sedan 1934 och har ända sedan starten utvecklat lönesystem.

PromikAnalys är ett komplett system för analys, budget och företagsvärdering. Programvaran finns i flera olika versioner för dig som är ekonomichef eller controller. Programmet importerar all data från Garp Redovisning på ett enkelt sätt och presenterar i pedagogiska rapporter och simulatorer för nyckeltal, kassaflöde, likviditetsbudget mm.

Gothia Factoring är en helhetslösning som innebär att ni löpande belånar hela er kundreskontra.
Läs mer om Gothia Factoring här

SIE 1-4 (Standard Import och Export) används för överföringar till och från affärssystemet.

SIE 1 (Standard Import och Export 1) 
Används för överföring av årssaldon till boksluts- och skatteprogram.

Integration med UC:s webbtjänst för Riskprognos Företag.
För mer information, kontakta UC eller Garp.

Integration med Garp2Excel. Programmet Garp2Excel är ett tillägg till Excel (Addins) och möjliggör körning av valfri rapport/dokument från Garp direkt i Excel.  Enkelt skulle man kunna likna detta vid att manuellt köra en rapport till textfil och välja i Excel att öppna textfil och formatera och ta bort alla oönskade rader. Fast enklare.