Lagerhantering och lagerstyrning

I Garp kan du hantera lager på olika sätt. I Garp Lager kan du använda ett fysiskt lager där varje artikel har ett lagersaldo och där du har möjlighet att notera en fast lagerplats per artikel. Du kan också notera beställningspunkt (säkerhetslager) samt normal beställningskvantitet och ledtid som stöd för inköpsrutiner.

Effektivisering med Garp Lager

I det mest avancerade lagerstödet finns i Garp ett Lagerplatsregister där du beskriver hela ditt lager med samtliga pallplatser och buffertlager per byggnad. Inleveranser, flyttningar, utleveranser och inventeringar sker då konsekvent mot detta lagerplatsregister. Genom detta skapas goda förutsättningar för att minimera interna transporter och styra att plockplatser fylls på innan plockunderlag körs fram för kundleveranser. Utsökning av lediga pallplatser underlättar påfyllnad av lager etc. I en lösning av detta slag är det en stor fördel att varje kolli eller parti identifieras med hjälp av streckkod för att i senare behandling lätt kunna scannas när utleverans eller flyttning sker. Dessutom kan varje kolli datummärkas för att vid behov kunna välja lämplig post att leverera till kund eller egen förbrukning. Tex. ”bäst före datum”.

Flerlager

Garp kan även hantera lager på flera orter/filialer/byggnader på mer eller mindre avancerat sätt. Den enklaste funktionen är att varje artikel får ett lagersaldo per ort el dyl. Det lite mer avancerade sättet är att varje sådan ort kan hantera upp till 8 skilda placeringar (saldon) per artikel. Den mest avancerade lösningen innebär att du kan hantera obegränsat antal lagerplaceringar per ort eller liknande.

Inleveranser

Inleverans till lager kan ske av hela eller del av order. Vid delleverans ligger de olevererade raderna kvar på ordern för senare inleverans. Möjlighet finns också att slutmarkera ordern även om rest kvarstår, d v s om ytterligare leverans ej kommer att ske. För att få god spårbarhet kan batchnummer eller serienummer kopplas till varje unik artikel. I samband med inleverans kan godsmottagningsdokument skrivas ut på förhand för det som förväntas komma hem. Efter avprickning används detta dokument som underlag då varorna inlevereras i Garp. För ett mer rationellt arbete används med fördel streckkoder och streckkodsläsare. Du kan skriva ut inleveranssedlar försedda med streckkoder. Avprickning av det inkomna godset sker sedan med streckkodsläsaren. Via en filöverföring (via ascii-filer eller COM-teknik) förs därefter informationen över från läsaren till Garp och uppdateringen sker med automatik. Snabbt, smidigt och effektivt! Om du beställer varor direkt mot kundorder kan du med funktionen länkad kundorder få Garp att registrera en utleverans direkt i samband med inleveransen. Vid varje inleverans sätts ett unikt inleveransnummer, som används bl a som identitet vid fakturakontrollen mot ordern.

Kontrollager

I samband med inleveranser har du möjlighet att välja om varorna ska till kontrollager, d v s om de behöver kontrolleras innan de sätts i produktion eller säljs vidare. På artiklar som hamnar i kontrollager skapas två lagersaldon, ett ej kontrollerat saldo och ett totalsaldo, d v s ej kontrollerat och kontrollerat ihopsummerat. Vartefter kontroll sker plockas det bort från ej kontrollerat lager. I samband med kontroll finns möjlighet att rapportera felorsaker av ej godkända artiklar. Om du vill följa upp alla underkända leveranser från respektive leverantör finns i Garp stöd även för detta.

Utleveranser – stora möjligheter och god spårbarhet

I Garp har du stora möjligheter att själv, utifrån företagets arbetssätt, bestämma hur utleveranser ska hanteras i systemet. Exempelvis kan fakturor skrivas ut direkt i samband med leveransen om så önskas. Utleverans kan ske av hela eller del av order. Eftersom alla transaktioner på en artikel sparas blir spårbarheten stor. Om det t ex skulle uppdagas ett allvarligt fel på en viss artikel som levererats kan du plocka fram alla kundorder som innehåller denna artikel. Om det dessutom visar sig att dessa artiklar tillhör ett visst parti/batch kan du snabbt hitta den inköpsorder eller tillverkningsorder från vilken inleveransen skett.

Ta hjälp av automatleveranser
I Garp kan du låta systemet föreslå vilka order som kan plockas och levereras från lagret. Denna funktion kan tas i bruk om lagerredovisningen fungerar väl, d v s om bokfört lagersaldo överensstämmer med fysiskt lager så långt detta är möjligt. Du kan göra styrningar på hur du vill att leveranser ska föreslås, t ex utifrån leveransgrad eller prioriterade kunder. Plocksedlar, följesedlar och fakturor kan sedan med automatik skrivas ut för aktuella order.

Effektiv plockning
Underlag för plockning kan skrivas ut antingen på papper eller fil. Filen kan läsas in i en handdator där lageruttaget registreras. Du väljer själv hur plockunderlaget ska utformas. Det innebär att plockning kan ske i lagerplatsordning av en eller flera order samtidigt för att minimera onödigt spring bland hyllorna. Återrapporteringen tillbaka till Garp, som sker via filöverföring eller COM-teknik, bokar av lagret och frisläpper levererade rader för fakturering. Om produkter och lagerplatser förses med streckkoder erhålls en effektiv och säker hantering när varorna ska plockas. Unika id, såsom stycknummer, parti- och färgnummer, som inte alltid finns med på grundordern, fås via artikelns streckkod och återrapporteras till Garp så att rätt lagerpost bokas av med spårbarhet som resultat.

Planera transporter
Med transportplanering är det möjligt att på en översiktsbild se de order som är klara eller nästan klara och som ska åt samma håll med samma speditör. Selektering kan ske efter postnummer. Om du har en bil som ska till en viss stad, ser du vilka order som är lämpliga att packa i samma sändning. Med transportplanering får du ett användbart hjälpmedel för att effektivisera och planera transporterna.

Zonindelning
Lagerplatserna kan märkas för olika typer: plockplats, buffertplats etc. Lagerplatsregister kan även zonindelas som stöd för att styra varor till olika zoner. T.ex. zon för brandfarligt, värme, kyla, frys, kallförråd etc. På varje lagerplats kan man ange dess position i byggnaden. Dessa parametrar använder man sedan för att kalkylera kortast möjliga transport. Ex: Vilken av tre likvärdiga kollin är snabbast att flytta fram till plockplats? Vilken av tre lediga platser är snabbast att nå?

Parti-, serie- och batchnummer

I Garp kan du särskilja alla slags material och produkter med dessa begrepp. Nummer som kan  krävas dels för att erhålla saldoinformation på denna nivå samt i kommunikation med kunder och leverantörer kunna spåra produkter och material där eventuella fel ska härledas och kunna åtgärdas på ett effektivt sätt. Detta krav ingår ofta i det kvalitetsarbete som präglar dagens tillverkningsindustri eller underleverantörer till densamma. I Garp kan du producera streckkodsetiketter som innehåller artikelnummer samt parti-, serie-, eller batchnummer vilket kan vara till hjälp vid försäljning, utleverans eller plockning på lager som då lätt identifierar produkterna med scannerutrustning. På leveransdokument som t.ex. följesedlar kan dessa nummer skrivas ut för en tydlig kommunikation mot kunder. I Garp finns dessutom bra sökfunktioner där du kan spåra alla utleveranser, inleveranser och materialuttag till tillverkande produkter. Vid spårningen användes partinummer el dyl för att härleda ingående material samt inleveranser för dessa. Som avslutning på denna sökning kan man enkelt skapa reklamationer mot aktuell leverantör eller mot den egna tillverkningsavdelningen.

Lagerjournal

I Garp finns stöd för lagerjournal som ger en koppling mellan lagret och redovisningen för att få en korrekt lagervärdering. Här registreras alla lagerhändelser och verklig kostnad för sålda varor redovisas samma datum som försäljningsintäkter bokförs.

Flytande lager

Grundkomponent för att bygga mer avancerade lagerlösningar för ex. flytande lager, lageroptimering mm. Detta komplement till flerlager erbjuder en ännu större flexibilitet än vad flerlager kan klara. I flytande lager ingår lagerplatsregister. 

Prognosbehov

Prognoshantering i Garp är ett instrument för inköps- och planeringsfunktionen i företaget för att beräkna inköpsvolymer och att skapa interna produktionsorder. Prognoshanteringen innebär en automatisk beräkning och upplägg av prognosorder. Beräkningen kan ske antingen utifrån tidigare års försäljningsutfall eller utifrån prognosfaktorer, dvs ett tänkt utfall. 

Streckkoder

Med denna lösning kan Garp alstra egna streckkoder i den inbyggda rapport- och dokumentgeneratorn. Därmed blir det enkelt att skapa rapporter, etiketter etc. med streckkoderna utskrivna. Inga streckkodsfonter behöver köpas extra och inga komplicerade checksifferberäkningar behöver utföras. Beroende på val av streck-kod kan Garp omvandla siffror, bokstäver (versaler och gemener) och specialtecken (Ascii) till streckkod.

 

Läs mer om våra tilläggslösningar

Med Garp Mobila handterminaler får du stöd för de vanligast förekommande lagertransaktionerna som
inventering, lagerflytt, inleverans och utleverans. 

Integration mellan Garp och programmet Logtrade distrubution. Detta förenklar transport- och tullrelaterad administration genom att enkelt skapa och skriva ut dokument som behövs vid inrikeshandel, handel inom EU eller mot 3:e land. Från Garp skickas information till Logtrade via en filkörning vilket betyder att dubbelregistrering av uppgifter undviks.

Integration mellan Garp och programmet Transport Manager från Descartes. Transport Manager förenklar transport- och tullrelaterad administration genom att enkelt skapa och skriva ut dokument som behövs vid inrikeshandel, handel inom EU eller mot 3:e land. Från Garp slussas via en filkörning de grunddata som behövs, vilket betyder att dubbelregistrering av uppgifter undviks.

Integration med Garp2Excel. Programmet Garp2Excel är ett tillägg till Excel (Addins) och möjliggör körning av valfri rapport/dokument från Garp direkt i Excel.  Enkelt skulle man kunna likna detta vid att manuellt köra en rapport till textfil och välja i Excel att öppna textfil och formatera och ta bort alla oönskade rader. Fast enklare.