Projekt & tidrapportering

Projekt 

Samlar aktiviter per projekt 
Projektcentralen i Garp samlar alla händelser och aktiviteter per projekt, oavsett i vilken modul de har skapats. Aktiviteterna utgörs av beställningar, inköpsorder, leverantörsfakturor, tillverkningsorder, material, operationer, tidrapporter, interna lageruttag, kundorder, kundfakturor, verifikationer samt statistik. Dessutom kopplar du själv in alla slags dokument som skapas utanför Garp t.ex. worddokument, CAD-ritningar, bildfiler m.m. som hör till projektet.

Förkalkyl/Efterkalkyl
I projektcentralen kan du följa alla aktiviteter från planeringsstadiet tills projektet är slutfört. Projektets kostnader och intäkter kan kalkyleras automatiskt med hjälp av inlagda beställningar, tillverkningsorder mm. Förkalkylen hamnar som en projektbudget och vid behov sker uppföljning i form av jämförande efterkalkyl. Vill du finns även möjlighet att lägga ut och följa upp kostnader och intäkter månad för månad. Projektet har sin egen livslängd som löper oberoende av företagets räkenskapsår.

Projekt i olika former
Projektnummer är det centrala begreppet som automatiskt skapar relationer mellan alla händelser. Exempel på aktiviteter som lämpar sig väl för projektuppföljning är affärsuppgörelser (konsultation, konstruktion, tillverkning, byggnation, installation, service, garantiåtagande), utvecklingsprojekt, utbildningsprojekt (ev. bidragsberättigade), marknadsaktiviteter, större reklamationsärenden, omorganisation, ombyggnation mm.

Debitering kund
Projektcentralen har även ett utvecklat stöd för att debitera kunden. Driver du projektet ”på löpande räkning” eller ”mot fast pris” finns möjligheter att skapa debiteringsunderlag och fakturor. Undantagshantering för tillkommande eller ingående kostnader finns inbyggt i systemet.

Tidrapportering 

Tidrapportering
Tidrapportering kan hantera allt ifrån den enklaste typen av närvaro- och frånvarorapportering till avancerad ackordslöneberäkning i producerande företag. Utifrån personens eget schema hanteras flex, övertid, obekväm arbetstid, skifttillägg etc. Dessa uppgifter kan föras över till Konteks lönesystem för beräkning av lön eller för att ta fram olika statistikuppgifter. Tidrapportering används även för rapportering mot produktionsorder, då det skapas underlag för efterkalkyl och lön. All stämpling sker i realtid vilket innebär att det går att se hur långt en order kommit i produktionen. I en översikt visas vilka order olika personer arbetar med. In- och utstämpling kan ske manuellt via tangentbord och/eller via streckkod och scanner. Även magnetkort kan användas för t ex inmatning av anställningsnummer.

Jobbrapportering
Jobbrapporteringen kan användas av både tillverkande företag, tjänsteföretag och företag där båda typerna av arbetsuppgifter förekommer. Du rapporterar på ett snabbt sätt dina tider dag för dag och har hela tiden kontroll över hur många timmar du ska rapportera varje dag genom en koppling till dagsschemat. Dessutom kan du få en tydlig översikt på det tidsintervall du är intresserad av att titta på genom de periodsummeringar som görs. Samtliga rapporter kan exporteras till ditt lönesystem (Kontek Lön i första hand) och ligger till grund för löneberedningen.