Tillverkning

Beredning

Materialstruktur
Råvaror, insatsvaror, ingående komponenter, halvfabrikat etc som ingår som material vid produktionen av viss produkt läggs upp i strukturregistret. Materialet kan valfritt läggas upp på endast en nivå eller på ett flertal olika undernivåer med ett stort antal materialslag på varje nivå vilket krävs för att hantera både enkla produkter och komplexa produkter med många nivåer. Egenskaperna för de i strukturen ingående enskilda komponenterna styrs från det gemensamma artikelregistret och möjliggör att artiklar med olika egenskaper kan blandas obehindrat i strukturerna. Förutom egenskaper som enhet, vikt, volym etc kan en artikel tilldelas egenskap som styr om t ex artikeln köps eller tillverkas mot lager eller kundorder. Egenskaper som är mycket användbara vid materialplaneringen av en order. Drag-och-släpp teknik gör arbetet mellan artikel- och struktruregister effektivt och intuitivt. I upplägget av strukturerna kan artiklar kopplas till en viss position, t.ex. hänvisning i en ritning och/eller till en viss operation vid tillverkningen, vilket bl.a. möjliggör ett automatiskt materialuttag vid start eller rapportering av en enskild operation. Artikeln kan även låsas till en angiven ”fast” kvantitet i en struktur. Användbart när kvantiteten för en viss artikel, i t.ex. en undernivå, ska vara densamma oavsett hur många produkter som tillverkas på översta nivån. Korta anmärkningstexter kan användas för att automatiskt ge meddelanden vid materialplaneringen. När en komplex kundunik produkt ska byggas upp t.ex. utifrån ett ritningsunderlag, är det praktiskt att lägga upp strukturen och operationslistan samtidigt. För detta ändamål finns en funktion som kallas ”superstruktur” vilken säkerställer ett korrekt upplägg även om arbetet pågår över en längre period och en mängd kopplingar ska ske mellan material och operationer på olika nivåer. Strukturregistret är även integrerat med Garps lagersystem varvid aktuella saldon fås direkt vid online-analyser på skärmen vid ”Består av-” eller ”Ingår i-" analyser. I standard ingår också ett flertal ”strukturrapporter” som kan skrivas ut direkt ifrån strukturregistret eller via Garps rapportgenerator.

Variantstruktur
Används Garps varianthantering är grundarbetet med dessa artiklar lika enkelt som för övriga artiklar. För att ytterligare underlätta arbetet så kan det material du lägger upp på modellen ärvas av alla varianter (t.ex. färg eller kvalitet) genom att använda alternativet "Koppla in varianter". Detsamma gäller för nästa nivå och varianttyp, t.ex. storlek, där materialet kan ärvas från föregående nivå. På omvänt sätt kan du koppla bort variant och modell från underliggande nivå.

Operationer
Vid upplägg av enskilda operationer i listan kan förutom manuellt upplägg även en kopieringsfunktion användas och den kopierade operationen kan infogas via menyval eller ”drag och släpp-teknik”. För att lägga upp operationer förutsätts att det finns produktionsgrupper upplagda i systemet (för mer information se produktblad för ”Produktionsgrupper”). Vilken produktionsgrupp som ska utföra operationen anges på operationen så att Garps produktionsplaneringsystem kan kontrollera och reservera kapacitet/belägga den resurs som ska användas i arbetsmomentet. De operationer som beskrivs kommer också att användas av Garps kalkylsystem för att kalkylera fram kostnader och jämförelser i för- och efterkalkyl. För att möjliggöra både produktionsplanering och kalkylering kan du ange ett antal olika kostnader, tidsenheter och faktorer. Allt för att produktionen ska kunna beskrivas så verklighetsnära som möjligt och på den nivå som du själv väljer.

Operationslista
Operationslistan innehåller de olika operationer som behöver utföras för att få en färdig produkt. Operationerna är de arbetsmoment som ska utföras vid en maskin eller av en person eller legotillverkare och sedan på något sätt avrapporteras. En operationslista kan kopplas till en artikel via kalkylformulär och/eller genom att använda samma numrering som för artikeln (artikelnumret). Vid upplägg av ny lista kan mallfunktioner användas för att snabba upp upplägget. En mycket effektiv arbetsmetod är att använda en specialfunktion benämnd "Addera operationslista". Med denna funktion kan du infoga en operationslista till en eller flera andra listor. Genom att göra ett fåtal grundlistor som kopplas in på många operationslistor räcker det att uppdatera grundlistan för att ändringen skall slå igenom på alla listor. Det finns även andra specialfunktioner som i olika lägen kan användas för att spara arbete, till exempel ”Radera operationslista” eller ”Ersätt operationslista”. Operationslistor kan även byggas upp med hänsyn tagen till exempelvis inkörningsförbrukningar vid nya CAM-program eller ställprogrammering av NC-maskiner eller andra maskiner. Genom att använda en överplaneringsfaktor för listan kommer automatiskt ett visst överantal att planeras så att ordermängden till kund säkerställs.

Verklighetsnära
Här följer några exempel:
Hanterar ni beläggningen i kg (ex. smälta) kan man lägga in grunduppgifter om detta i operationslistan och få beläggningen baserat på kg/ton etc. och detta fungerar lika bra för de bolag som använder sig av blandning (ex. läkemedel, färg, bagerier).

Skott (satser) hanteras för att möta ex. plast-/gjuteriföretagens behov.

Lönekostnader inklusive olika löneomkostnader.

Ställ och stycktider fördelat på mantid och/eller maskintid. För enskild operation kan olika tidsenheter användas t ex timmar, minuter, sekunder, centitimmar (hundradelstimme) eller centiminut (hundradelsminut). Decimaler anges i hundradelar. Överlappningsfaktor för att ange hur många som måste tillverkas innan nästa operation kan starta, defaultvärde är att samtliga ska vara klara.

Kötider efter operationen för t.ex. torktider eller transporttider mellan operationerna. Kan även användas med negativt värde för att skapa en överlappningsefekt vid enstyckstillverkning.

Hur tidrapportering ska ske och om operationer ska kunna buntas ihop dvs flera ordrar med samma operation skall kunna buntas ihop till en körning i syfte att effektivisera och spara in ställkostnader.

Styckfaktor för att ange att operationen skall köras flera gånger för ett visst orderantal t ex en kapoperation där det skall kapas tre stycken till varje artikel.

Delningskvantitet för att ange begränsningar i hur många som kan köras i varje operation, t ex en ytbehandlingsoperation där 200 artiklar ska köras men endast 20 stycken kan fixeras i ställningen per bad, med innebörd att operationen måste köras 10 ggr.

Samt ett antal valfria koder och faktorer som kan användas för egna ändamål.

Under det pågående arbetet med operationslistan och operationer kan hela tiden en detaljsammanställning för hela operationslistan visas online på skärmen. I denna visas en kontinuerligt uppdaterad resurs- och kalkylsammanställning. Dessutom finns möjlighet att i förekommande fall simulera lämplig seriestorlek för att nå viss given styckkostnad. Simuleringen visas både i numeriska värden och i en graf.

Operationstexter och beskrivningar
Genom att använda Garps Arkiv kan enkelt längre textpaket och beskrivningar för operationen läggas upp och kopplas till operationen. Dessa textpaket skrivs sedan ut automatiskt vid t.ex. utskrift av arbetsorder/operationskort. På utskrifterna kan Garp också generera streckkoder vilket är mycket praktiskt t.ex. vid rapportering mot operationen. Via Garps rapportgenerator kan även bilder t.ex. sprängskisser som är kopplade i artikelregistret skrivas ut. Alternativt kan generatorn trigga utskrift av andra Garpdokument eller andra typer av dokument t ex Word- eller Exceldokument. Det finns även möjlighet att via Garps dokumenthanteringsrutin koppla olika typer av dokument inklusive ritningar och olika former av ISO-beskrivningar till själva operationslistan. Härigenom blir det mycket enkelt för den person som ska utföra operationen att få en överblick avseende dokumentationen och snabbt kunna skriv ut nödvändiga dokument. På detta sätt kan även revisionshantering stödjas på ett bra sätt.

Dokumenthantering
I Garp finns stöd för dokumenthantering för att koppla och öppna olika typer av dokument och filer till operationer och produktens förkalkyl.

Verktyg
Garp har även en verktygshantering där upplagda verktyg kan kopplas på i en materialstruktur. Verktyget tas därmed ut vid ”materialuttaget”. På så vis kan automatisk kontroll ske av hur många gånger verktyget använts. Antalet räknas upp vid materialuttaget och för det antal artiklar som tillverkas med verktyget. Funktionen möjliggör att hålla koll på när ett verktyg skall ses över, renoveras eller ersättas. Kontroll sker även automatiskt vid planeringsarbetet att verktyget är ledigt vid tänkt starttid. Praktisk funktion om ett verktyg kan användas vid produktion av flera olika artiklar. Exempel på användningsområden: press- och stansmallar, plastgjuteriformar m.m.

Förkalkyl

Förkalkyl kan skapas för såväl kundorderstyrd som för lagerstyrd artikel. Med struktur- och operationslista som grund summeras verkliga kostnader samman för att kunna kalkylera fram priser på artikeln. Artiklar som tillverkas på flera nivåer summeras i samma körning. Olika valutor kan hanteras.

Materialplanering och nettobehovsberäkning

Materialplaneringen kan anpassas till varje företags tillverkningssätt. Det innebär att lagerreservering enligt förkalkyl kan ske för såväl kundorderstyrd som lagerstyrd tillverkning. Systemet klarar såväl en- som flernivåplanering vid ett och samma tillfälle. Beställning av material kan ske utifrån olika typer av behovsberäkningar, bristlistor och direkt från unik tillverkningsorder. Materialuttaget är kopplat mot efterkalkyl och PIA.

Produktionsplanering

Produktionsplaneringen klarar såväl kundorderstyrd- som lagerstyrd tillverkning. Via planeringen går det att hålla kontroll över beläggningen, beräkna start- och leveranstider, återrapportera nedlagd tid etc. För varje produktionsgrupp (t ex maskiner, anställda) visas grafiskt dag för dag total kapacitet, beläggning, släp och ledig kapacitet. På skärmen går det att se beläggningen både framåt och bakåt i tiden. Omplaneringar och simuleringar kan ske. Produktionsplaneringen kan även ge förslag på samkörningsvinster baserat på samma material, ytbehandlingar, kund, upplägg, verktyg, insatser, kvalitet med mera. Produktionsplaneringen kan mäta kapacitet och beläggning i valfri enhet, det behöver inte vara tid utan det kan vara kilo/ton, liter med mera. 

Buntstämpling
Buntstämpling används för att slå ihop likadana operationer från olika ordrar. Det innebär att ställtider minimeras och förenklar rapportering. I många fall är flera arbetsmoment likadana för olika produkter och order. I dessa fall används buntning för att slå ihop arbetsmomenten till en enda operation. Arbetet utförs och när avrapportering sker på buntoperationen avrapporteras de ingående operationerna automatiskt.

Produktion variant
Varianthanteringen i Garp är anpassad för konfektionsföretag och hanterar materialplanering, materialuttag och justering av alla material för en tillverkningsorder i taget. Smidiga funktioner finns för att hantera en stor mängd orderrader och material i samband med produktionsstart. Varianthanteringen hanterar dokument för att specificera materialbehov från flera tillverkningsorder samt rapport för skärorder.

Produktionsjournal, Produkter i arbete (PIA)

Produktionsjournalen används både för kalkylavstämning av varje produktionsorder, samt för att till redovisningsmodulen skapa bokföringsunderlag för aktuellt PIA-värde, periodiserade intäkter på verkstad och lager (kostnadsställe) samt redovisning av kalkyldifferenser per order (projekt). Journalen kan även användas för summering av efterkalkyler och kalkyldifferenser per kund eller artikel under valfri tidsperiod.

Kvalitetskontroll och reklamationer

Som komplement till reklamationer mot kund och leverantör kan du också reklamera tillverkning, legotillverkning och ange orsakande material.